Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Ražotāji” – 8, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5072 900 0247, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa, 30,8 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5072 006 0262 001 008), un pie tā piederošām kopīpašuma 293/9456 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5072 006 0262 001), 293/9456 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5072 006 0262 019), 293/9456 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5072 006 0262). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 550 EUR, nodrošinājums ir 55 EUR, izsoles solis noteikts 27,5 EUR. Izsole notiks 2020.gada 15.septembrī plkst.13.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz trīs gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 11.septembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

inventarizaacijas_lieta

izsoles_noteikumi_pirmaa

zemesgraamata