Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Veri” – 3, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5064 900 0095, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa, 29,8 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5064 019 0265 001 003), un pie tā piederošām kopīpašuma 296/5209 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5064 019 0265 001), 296/5209 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5064 019 0265), un 296/5209 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5064 019 0266). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 600 EUR, nodrošinājums ir 60 EUR, izsoles solis noteikts 30 EUR. Izsole notiks 2020.gada 15.septembrī plkst.14.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 11.septembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

inventarizaacijas_lieta

izsoles_noteikumi_pirmaa

zemesgraamata