Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek organizēta nedzīvojamās ēkas „Biedrības nams”, kadastra apzīmējums 5094 004 0255 001, telpu Nr.1,2,3, ar kopējo platību 29,9 kv.m., nomas izsole. Telpu izmantošanas veids – saimnieciskās darbības veikšana.

            Sīkāka informācija par nomas objektu Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldē, „Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv līdz 2020.gada 3.septembrim plkst.16:00.

Izsoles norises laiks un vieta: 2020.gada 4.septembrī plkst.900 Tirzas pagasta pārvaldē, „Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes novads.

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldē, „Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pag, Gulbenes novads, lietvedei, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv līdz 2020.gada 3.septembrim plkst.16:00. Nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts pieejami Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv.

 Informācija par nomas objektu

Izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2020. gada 4.septembrī plkst. 9.00 Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldē notika Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas “Biedrības nams”, kadastra apzīmējums 5094 004 0255 001, telpu Nr.1,2,3, 29.9 m2 platībā, nomas tiesību izsole.


Dalību izsolē bija pieteicis 1 (viens) pretendents.

Nomas tiesības uz Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma - nedzīvojamās ēkas “Biedrības nams”, kadastra apzīmējums 5094 004 0255 001, telpu Nr.1,2,3,  29.9 m2 platībā par izsoles sākumcenu -  nomas maksu 37,38 EUR (bez PVN) (1,25 EUR par 1 m2) mēnesī, uz 5 (pieciem) gadiem iegūst fiziska persona.

Nomas telpu iznomāšanas mērķis – manikīra un pedikīra pakalpojumu sniegšana.