Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Veczīlītes”, kadastra numurs 5088 008 0321, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5088 008 0319, 4,45 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 6500 EUR, nodrošinājums ir 650 EUR, izsoles solis noteikts 325 EUR. Izsole notiks 2020.gada 15.oktobrī plkst.10.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 13.oktobrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

pirmaas_izsoles_noteikumi

zemes_robezu_situaacijas_apgruutinaajumu_plaans

zemesgraamata