Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dainas”, kadastra numurs 5094 011 0095, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 011 0095, 0,8790 ha platībā, un uz tās esošajām ēkām (būvēm): dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5094 011 0095 011, kūts ar šķūni ar kadastra apzīmējumu 5094 011 0095 003, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 5094 011 0095 004. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1600 EUR, nodrošinājums ir 160 EUR, izsoles solis noteikts 80 EUR. Izsole notiks 2020.gada 15.oktobrī plkst.11.30 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 13.oktobrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

inventarizaacijas_lieta

pirmaas_izsoles_noteikumi

zemes_robezu_plaans

zemesgraamata