Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Šķieneri 9” – 7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0341, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 56,9 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5090 002 0034 027 007), un pie tā piederošām kopīpašuma 534/10405 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5090 002 0034 027). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3000 EUR, nodrošinājums ir 300 EUR, izsoles solis noteikts 150 EUR. Izsole notiks 2020.gada 15.oktobrī plkst.10.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 13.oktobrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

inventarizaacijas_lieta

pirmaas_izsoles_noteikumi

zemesgraamata