Gulbenes novada pašvaldība rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Tirzas pagastā ar nosaukumu “Moru pļava”, kadastra numurs 5094 001 0049, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 001 0049, 38,01 ha platībā, un mežaudzes, 4,35 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 35 000 EUR, nodrošinājums ir 3500 EUR, izsoles solis noteikts 1750 EUR. Izsole notiks 2020.gada 15.oktobrī plkst.10.45 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 13.oktobrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

lvm_servituuts

meza_taksaacija

tresaas_izsoles_noteikumi

zemesgraamata_zemes_robezu_plaans