Gulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek organizēta nedzīvojamās ēkas ar adresi Skolas iela 2, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, kadastra apzīmējums 5068 004 0130 019 001, telpas Nr.27, 24,5 kv.m. platībā, nomas izsole. Telpas izmantošanas veids – saimnieciskās darbības veikšana. Ēka ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis, ēku izmantojot, jāievēro Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes norādījumi.

Sīkāka informācija par nomas objektu Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldē, “Pagastnams 1”, Litene, Litenes pag., Gulbenes novads, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv līdz 2020.gada 29.septembrim plkst.12:00.

Izsoles norises laiks un vieta: 2020.gada 30.septembrī plkst.900 Gulbenes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, 323.kab., sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv līdz 2020.gada 29.septembrim plkst.12:00. Nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts pieejami Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv.

Publicējamā informācija par nomas objektu