Gulbenes novada pašvaldība rīko piekto atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Viestura iela 22 – 4, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 2647, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa, 32,3 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5001 009 0272 001 004), un pie tā piederošām kopīpašuma 322/2522 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5001 009 0272 001), 322/2522 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5001 009 0272). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1300 EUR, nodrošinājums ir 130 EUR, izsoles solis noteikts 65 EUR. Izsole notiks 2020.gada 12.novembrī plkst.11.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 10.novembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

inventarizaacijas_lieta

izsoles_noteikumi_pirmaa

zemesgraamata