Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Litenes pagastā ar nosaukumu “Silenieki”, kadastra numurs 5068 008 0014, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5068 008 0014, 9,6 ha platībā, un uz tās esošajām ēkām (būvēm): daudzdzīvokļu ēkas ar kadastra apzīmējumu 5068 008 0014 001, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 5068 008 0014 004, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 5068 008 0014 006. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 13500 EUR, nodrošinājums ir 1350 EUR, izsoles solis noteikts 675 EUR. Izsole notiks 2020.gada 12.novembrī plkst.10.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 10.novembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi_otraa

litene_silenieki_iipasuma_dokumenti