Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Nākotnes iela 2 k-4 – 25, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 2644, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa, 35,5 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5001 004 0163 001 025), un pie tā piederošām kopīpašuma 362/30619 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5001 004 0163 001), 362/30619 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5001 004 0163). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 4200 EUR, nodrošinājums ir 420 EUR, izsoles solis noteikts 210 EUR. Izsole notiks 2020.gada 12.novembrī plkst.10.45 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 10.novembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

inventarizaacijas_lieta

izsoles_noteikumi_otraa

zemesgraamata