Gulbenes novada pašvaldība rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošajai kustamai mantai – automašīnai OPEL VIVARO (valsts reģistrācijas numurs JK6376, 2007.gada izlaidums, VIN WOLJ7BJB67V636199). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1700 EUR, nodrošinājums ir 170 EUR, izsoles solis noteikts 85 EUR. Izsole notiks 2020.gada 12.novembrī plkst.13.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto objektu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 10.novembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais objekts.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi_tresaa