2020.gada 14.oktobrī Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notika Gulbenes pašvaldības nekustamā īpašuma “Litene” ar adresi: Skolas iela 2, Litene, Litenes pag., Gulbenes nov., nedzīvojamās telpas Nr.58, nomas tiesību izsole.

Nomas tiesības par nosacīto nomas maksu 20,02 (divdesmit euro un divi centi) (bez PVN) mēnesī uz 5 gadiem, ieguva fiziska persona. Nomas telpu iznomāšanas mērķis: izglītības, kultūras, zinātnes pasākumu organizēšana.