2020.gada 30.septembrī Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notika Gulbenes pašvaldības nekustamā īpašuma “Litene” ar adresi: Skolas iela 2, Litene, Litenes pag., Gulbenes nov., nedzīvojamās telpas Nr.27, nomas tiesību izsole.

Nomas tiesības par nosacīto nomas maksu 34,79 (trīsdesmit četri euro un septiņdesmit deviņi centi) (bez PVN) mēnesī uz 5 gadiem ieguva Gulbenes rajona Litenes pagasta zemnieku saimniecība “MADARAS”, reģistrācijas numurs 44601000036, juridiskā adrese: Ozolu iela 11, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV – 4405. Nomas telpu iznomāšanas mērķis: saimnieciskā darbība.