Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5094 007 0053, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 007 0053, 1,0 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 46,00 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2020.gada 12.novembrī plkst.15:15 Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 2.stāva zālē. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, kā arī iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2020.gada 10.novembrim plkst.17.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 323.kabinetā.

5094 007 0053 _ Zemes nomas līguma projekts

5094 007 0053_Siljāņi_nomas izsoles noteikumi

Publicējamā informācija par nomas objektu _5094 007 0053_ Siljāņi

Siljāņi_50940070053_grafiskā shēma