Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Ozolu iela 1 – 10, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5060 900 0157, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 68,1 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5060 004 0256 001 010), un pie tā piederošām kopīpašuma 658/13372 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5060 004 0256 001), 658/13372 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0256). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2800 EUR, nodrošinājums ir 280 EUR, izsoles solis noteikts 140 EUR. Izsole notiks 2020.gada 10.decembrī plkst.10.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 8.decembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

inventarizaacijas_lieta

izsoles_noteikumi_pirmaa