Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Lauksaimniecības skola 7” – 4, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5084 900 0208, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 48,5 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5084 008 0329 001 004), un pie tā piederošām kopīpašuma 500/2920 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5084 008 0329 001), 500/2920 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5084 008 0329). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 550 EUR, nodrošinājums ir 55 EUR, izsoles solis noteikts 27,5 EUR. Izsole notiks 2020.gada 10.decembrī plkst.10.30 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 8.decembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

inventarizaacijas_lieta

izsoles_noteikumi_pirmaa