Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Kartona Fabrika 4” – 4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5084 900 0185, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa, 26,2 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5084 004 0007 001 004), un pie tā piederošām kopīpašuma 261/4162 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5084 004 0007 001), 261/4162 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5084 004 0007 002). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 450 EUR, nodrošinājums ir 45 EUR, izsoles solis noteikts 22,5 EUR. Izsole notiks 2021.gada 14.janvārī plkst.9.20 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 12.janvārim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

inventarizaacijas_lieta

kartona_fabrika_4_4_pirmaa