Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Gravas 4” – 4, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5064 900 0098, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 41,1 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5064 004 0071 001 004), un pie tā piederošām kopīpašuma 423/3494 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5064 004 0071 001), 423/3494 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5064 004 0071 002), 423/3494 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5064 004 0071 003), 423/3494 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5064 004 0071). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 800 EUR, nodrošinājums ir 80 EUR, izsoles solis noteikts 40 EUR. Izsole notiks 2021.gada 21.janvārī plkst.13.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 19.janvārim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi_pirmaa

tehniskaas_inventarizaacijas_lieta