Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Lizuma pagastā ar nosaukumu “Vīgrieži”, kadastra numurs 5072 008 0071, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5072 008 0071, 2,63 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 4500 EUR, nodrošinājums ir 450 EUR, izsoles solis noteikts 225 EUR. Izsole notiks 2021.gada 14.janvārī plkst.13.30 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Par zemes vienības daļu, 2,1 ha platībā, Gulbenes novada pašvaldība 2018.gada 9.februārī ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.LZ/9.p.3/18/26 ar fizisku personu uz laiku līdz 2023.gada 31.janvārim. Zemes nomas līgums nav reģistrēts Zemesgrāmatā. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 12.janvārim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi_pirmaa

zemesgraamata_zemes_robezu_situaacijas_apgruutinaajumu_plaans