Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Gatves 4” – 8, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5084 900 0223, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 58,4 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5084 008 0311 001 008), un pie tā piederošām kopīpašuma 585/7898 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5084 008 0311 001), 585/7898 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5084 008 0311). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3500 EUR, nodrošinājums ir 350 EUR, izsoles solis noteikts 175 EUR. Izsole notiks 2021.gada 14.janvārī plkst.11.30 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 12.janvārim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi_pirmaa

tehniskaas_inventarizaacijas_lieta