Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Baloži” – 2, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5060 900 0158, kas sastāv no administratīvās telpas, 42,5 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5060 004 0323 001 002), un pie tā piederošām kopīpašuma 458/886 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5060 004 0323 001), 458/886 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5060 004 0323 002), 458/886 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0323). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1100 EUR, nodrošinājums ir 110 EUR, izsoles solis noteikts 55 EUR. Izsole notiks 2021.gada 14.janvārī plkst.13.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 12.janvārim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi_pirmaa

tehniskaas_inventarizaacijas_lieta