Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte- 370”, kadastra numurs 5044 014 0441, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0441, 0,064 ha platībā, nomas tiesību izsoli, sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 12,80 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2021.gada 15.janvārī plkst.15:20 Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 3.stāva zālē. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, kā arī iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2021.gada 8.janvārim plkst.15.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 323.kabinetā.

Publicējamā informācija par nomas objektu _5044 014 0441

Spārīte 370_Beļavas pag_nomas izsoles noteikumi un shēma