Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Viestura iela 29 – 4, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 2650, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa, 30,7 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5001 009 0276 001 004), un pie tā piederošām kopīpašuma 313/3378 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5001 009 0276 001), 313/3378 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5001 009 0276 002), 313/3378 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5001 009 0276 003), 313/3378 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5001 009 0276). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1250 EUR, nodrošinājums ir 125 EUR, izsoles solis noteikts 62,5 EUR. Izsole notiks 2021.gada 11.februārī plkst.10.30 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 9.februārim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Inventarizācijas lieta

Izsoles noteikumi