Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5060 900 0156, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 46,5 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5060 004 0314 001 013), un pie tā piederošām kopīpašuma 466/7947 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5060 004 0314 001), 466/7947 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0314). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1680 EUR, nodrošinājums ir 168 EUR, izsoles solis noteikts 84 EUR. Izsole notiks 2021.gada 11.februārī plkst.10.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 9.februārim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Inventarizācijas lieta

Izsoles noteikumi