Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Tirzas pagastā ar nosaukumu “Mazkalniņi”, kadastra numurs 5094 005 0115, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 005 0115, 1,7 ha platībā, un uz tās esošajām ēkām (būvēm): dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5094 005 0115 001, kūts ar kadastra apzīmējumu 5094 005 0115 002, klēts ar kadastra apzīmējumu 5094 005 0115 003. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3000 EUR, nodrošinājums ir 300 EUR, izsoles solis noteikts 150 EUR. Izsole notiks 2021.gada 11.februārī plkst.13.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 9.februārim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Izsoles noteikumi

Zemes robežu plāns, inventarizācijas lieta