Gulbenes novada dome rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Stradu pagastā ar nosaukumu “Stradiņi”, kadastra numurs 5090 007 0009, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 007 0009, 3,54 ha platībā, un uz tās esošajām ēkām (būvēm) – skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 5090 007 0009 001, internāta ar kadastra apzīmējumu 5090 007 0009 002, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 5090 007 0009 006, un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 5090 007 0009 010. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 30000, nodrošinājums ir EUR 3000. Izsole notiks 2015.gada 15.decembrī plkst.10.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2015.gada 14.decembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

izkopejums_no__inventarizacijas_lietas.pdf

stradinji_stradi_izsoles_noteikumi.docx

zemesgramata.pdf

zemes_robezu_plans.pdf