Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Muiža” – 1, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5056 900 0034, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 45,9 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5056 003 0038 001 001), un pie tā piederošām kopīpašuma 458/2455 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5056 003 0038 001). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 760 EUR, nodrošinājums ir 76 EUR, izsoles solis noteikts 38 EUR. Izsole notiks 2021.gada 11.martā plkst.11.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 9.martam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Izsoles noteikumi

inventarizaacijas_lieta

zemesgraamata