Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A”, kadastra numurs 5001 009 0368, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0367, 0,1364 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 4100 EUR, nodrošinājums ir 410 EUR, izsoles solis noteikts 205 EUR. Izsole notiks 2021.gada 11.martā plkst.10.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles. Par zemes vienību Gulbenes novada pašvaldība 2018.gada 24.janvārī ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.GU/9.3/18/20 ar fizisku personu uz laiku līdz 2022.gada 31.decembrim. Zemes nomas līgums nav reģistrēts Zemesgrāmatā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 9.martam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi_pirmaa

zemesgraamata_zemes_robezu_situaacijas_apgruutinaajumu_plaans