Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 17”, kadastra numurs 5090 002 0274, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0274, 0,07 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 960 EUR, nodrošinājums ir 96 EUR, izsoles solis noteikts 48 EUR. Izsole notiks 2021.gada 11.martā plkst.11.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles. Par zemes vienību Gulbenes novada pašvaldība 2019.gada 8.jūlijā ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.SR/9.3/19/103 ar fizisku personu uz laiku līdz 2024.gada 31.maijam. Zemes nomas līgums nav reģistrēts Zemesgrāmatā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 9.martam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi_pirmaa

zemesgraamata_zemes-robezu_situaacijas-apgruutinaajumu_plaans