Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Lizuma pagastā ar nosaukumu “Vīgrieži”, kadastra numurs 5072 008 0071, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5072 008 0071, 2,63 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3600 EUR, nodrošinājums ir 360 EUR, izsoles solis noteikts 180 EUR. Izsole notiks 2021.gada 11.martā plkst.11.45 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles. Par zemes vienības daļu, 2,1 ha platībā, Gulbenes novada pašvaldība 2018.gada 9.februārī ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.LZ/9.p.3/18/26 ar fizisku personu uz laiku līdz 2023.gada 31.janvārim. Zemes nomas līgums nav reģistrēts Zemesgrāmatā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 9.martam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi_otraa

zemesgraamata_zemes_robezu_situaacijas_apgruutinaajumu_plaans