Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Gravas 4” – 6, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5064 900 0096, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 47,7 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5064 004 0071 001 006), un pie tā piederošām kopīpašuma 452/3494 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5064 004 0071 001), 452/3494 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5064 004 0071 002), 452/3494 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5064 004 0071 003), 452/3494 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5064 004 0071). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 720 EUR, nodrošinājums ir 72 EUR, izsoles solis noteikts 36 EUR. Izsole notiks 2021.gada 15.aprīlī plkst.10.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 13.aprīlim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi_otraa

tehniskaas_inventarizaacijas_lieta