Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Stāķi 2” – 2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0345, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa, 66,7 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5090 002 0586 001 002), un pie tā piederošām kopīpašuma 674/9060 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5090 002 0586 001), 674/9060 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5090 002 0586). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3500 EUR, nodrošinājums ir 350 EUR, izsoles solis noteikts 175 EUR. Izsole notiks 2021.gada 15.aprīlī plkst.10.45 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 13.aprīlim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi_pirmaa

inventarizaacijas_lieta