Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Lizuma pagastā ar nosaukumu “Lapsu mala”, kadastra numurs 5072 006 0606, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0603, 4,04 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 6320 EUR, nodrošinājums ir 632 EUR, izsoles solis noteikts 316 EUR. Izsole notiks 2021.gada 13.maijā plkst.10.45 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 11.maijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi_pirmaa

zemesgraamata_zemes_robezu_situaacijas_apgruutinaajumu_plaans