1.Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Spārīte- 231”, Beļavas pagastā, ar kadastra numuru 5044 014 0353, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0353, 0,064 ha platībā, zemes nomas tiesību izsolei pieteikties līdz 2021.gada 11.maijam, plkst. 15.00.

Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte - 231”, kadastra numurs 5044 014 0353, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0353, 0,064 ha platībā, nomas tiesību izsoli, sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 12,80 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2021.gada 14.maijā plkst.11:00 Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 3.stāva zālē. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, kā arī iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2021.gada 11.maijam, plkst. 15.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Publicējamā informācija_Spārīte 231

2.Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Spārīte- 118”, Beļavas pagastā, ar kadastra numuru 5044 014 0268, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0268, 0,064 ha platībā, zemes nomas tiesību izsolei pieteikties līdz 2021.gada 11.maijam, plkst. 15.00.

Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte - 118”, kadastra numurs 5044 014 0268, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0268, 0,064 ha platībā, nomas tiesību izsoli, sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 12,80 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2021.gada 14.maijā plkst.11:15 Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 3.stāva zālē. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, kā arī iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2021.gada 11.maijam, plkst. 15.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Publicējamā informācija Spārīte 118

3.Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Spārīte- 416”, Beļavas pagastā, ar kadastra numuru 5044 014 0485, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0485, 0,064 ha platībā, zemes nomas tiesību izsolei pieteikties līdz 2021.gada 11.maijam, plkst. 15.00.

Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte - 416”, kadastra numurs 5044 014 0485, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0485, 0,064 ha platībā, nomas tiesību izsoli, sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 12,80 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2021.gada 14.maijā plkst.11:30 Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 3.stāva zālē. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, kā arī iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2021.gada 11.maijam, plkst. 15.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Publicējamā informācija Spārīte 416