Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Gaujmalas” – 20, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5064 900 0100, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa, 74,8 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5064 016 0011 005 020), un pie tā piederošām kopīpašuma 759/20100 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5064 016 0011 005). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2980 EUR, nodrošinājums ir 298 EUR, izsoles solis noteikts 149 EUR. Izsole notiks 2021.gada 10.jūnijā plkst.10.30 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 8.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

inventarizaacijas_lieta

izsoles_noteikumi

zemesgraamata