Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Kalnieši 1” – 3, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5048 900 0123, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 36,4 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5048 005 0074 001 003), un pie tā piederošām kopīpašuma 370/1497 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5048 005 0074 001), 370/1497 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5048 005 0074). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1520 EUR, nodrošinājums ir 152 EUR, izsoles solis noteikts 76 EUR. Izsole notiks 2021.gada 10.jūnijā plkst.11.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 8.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

inventarizaacijas_lieta

izsoles_noteikumi

zemesgraamata