Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde 2021.gada 24.maijā plkst. 10.00 Dārza ielā 10, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, rīko medību tiesību nomas izsoli Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošās nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Dedestiņas 2”, kadastra numurs 5048 008 0042, sastāvā ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5048 008 0042, 5,39 ha platībā. Pieteikumu iesniegšana līdz 2021.gada 24.maijam plkst. 9.00

Nolikums

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2021.gada 24.maijā plkst.10:00 Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldē notika Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma medību tiesību nomas tiesību izsole uz nekustamo īpašumu „Dedestiņas - 2”,kadastra apzīmējums 50480080042,5,39 ha platībā.

Dalību izsolē bija pieteicis 1 (viens) pretendents.

Nomas tiesības uz Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma medību tiesību nomas tiesību uz nekustamo īpašumu „Dedestiņas - 2”,kadastra apzīmējums 50480080042,5,39 ha platībā, iegūst  Mednieku klubs „Lāčsalas”, reģistrācijas Nr.40008237215, juridiskā adrese „Skolas iela 5 k – 8 - 60”, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401.