Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Gulbenes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Vecstāmeriena”, kadastra numurs 5088 008 0277, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5088 008 0257 daļas, 0,1 ha platībā, nomas tiesību izsoli, ekskursiju un atpūtas kuģīša pietauvošanai, klientu iekāpšanai/izkāpšanai, bez apbūves tiesībām. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 88 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2021.gada 1.jūnijā plkst.11:00 Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 2.stāva zālē. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, kā arī iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2021.gada 28.maijam, plkst. 15.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Informācija par objektu

Izsoles noteikumi

Zemes nomas līgums

 Shēma