Gulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek organizēta Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma -„Lāčauss”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5088 004 0417, sastāvā esošās kafejnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 5088 004 0417 002 un tās uzturēšanai izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5088 004 0417 daļa, nomas izsole. Telpas izmantošanas veids – mazumtirdzniecība vai saimnieciskās darbība, kas sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus.

 Sīkāka informācija par nomas objektu Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldē, “Vecstāmeriena”, Vecstāmeriena, Stāmerienas pag., Gulbenes novads, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv līdz 2021.gada 28.maijam plkst.12:00.

Izsoles norises laiks un vieta: 2021.gada 1.jūnijā plkst.1030 Gulbenes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv līdz 2021.gada 28.maijam plkst.12:00. Nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts pieejami Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv.

 Informācija par objektu

Izsoles noteikumi

Nomas līgums