Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Dzelzceļa iela 5A – 9, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 2638, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa, 24,4 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5001 002 0254 001 006), un pie tā piederošām kopīpašuma 290/2066 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5001 002 0254 001), 290/2066 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5001 002 0254 002), 290/2066 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5001 002 0254). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 300 EUR, nodrošinājums ir 30 EUR, izsoles solis noteikts 15 EUR. Izsole notiks 2021.gada 15.jūlijā plkst.11.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz vienam gadam.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 13.jūlija plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Izsoles noteikumi

Inventarizācija

Zemesgrāmata