Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5084 900 0172, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 48,5 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5084 004 0246 001 002), un pie tā piederošām kopīpašuma 496/1637 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5084 004 0246 001), 496/1637 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5084 004 0246 002), 496/1637 domājamām daļām no garāžas (būves kadastra apzīmējums 5084 004 0246 003), 496/1637 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5084 004 0246). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1300 EUR, nodrošinājums ir 130 EUR, izsoles solis noteikts 65 EUR. Izsole notiks 2021.gada 15.jūlijā plkst.10.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 13.jūlija plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Izsoles noteikumi

Inventarizācija