Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Lauksaimniecības skola 10” – 10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5084 900 0224, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 60,5 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5084 008 0325 001 010), un pie tā piederošām kopīpašuma 148/3007 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5084 008 0325 001), 148/3007 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5084 008 0325). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3000 EUR, nodrošinājums ir 300 EUR, izsoles solis noteikts 150 EUR. Izsole notiks 2021.gada 15.jūlijā plkst.10.30 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 13.jūlija plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Izsoles noteikumi

Inventarizācija