Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Lembi”, kadastra numurs 5064 012 0207, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5064 012 0207, 13,0269 ha platībā, nomas tiesību izsoli, lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 700,00 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2021.gada 7.jūlijā plkst.11:00 Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 3.stāva zālē. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, kā arī iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2021.gada 2.jūlijam, plkst. 15.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads.

publicējamā informācija_Lembi