Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Liānas”, kadastra numurs 5064 006 0055, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5064 006 0055, 3,2 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 7600 EUR, nodrošinājums ir 760 EUR, izsoles solis noteikts 380 EUR. Izsole notiks 2021.gada 11.augustā plkst.11.30 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 9.augustam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

pirmaas_izsoles_noteikumi

zemesgraamata_zemes_robezu_situaacijas_apgruutinaajumu_plaans