Nomas tiesību izsoles organizētājs

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116327

juridiskā adrese Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads

e-pasts: , tālr.64497710

Nomas tiesību izsoles veids

Pirmreizējā mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Nomas objekts

Gulbenes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Galgauskas pamatskola”, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5056 004 0335, sastāvā esošā skolas ēka ar kadastra apzīmējumu 5056 004 0221 006. Ēka ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis.

Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi

Ēkas iznomāšanas veids – saimnieciskās darbības veikšana.

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā.

Nomas objektu neiznomā nomas tiesību pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas iznomātājs ir vienpusēji izbeidzis ar to citu līgumu par īpašuma lietošanu, tāpēc ka nomas tiesību pretendents nav pildījis līgumā noteiktos pienākumus, vai stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums par īpašuma lietošanu nomas tiesību pretendenta rīcības dēļ.

Maksimālais iznomāšanas termiņš

1 gads

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis

2698,82 EUR (bez PVN) mēnesī.

Izsoles solis – 269,88 EUR.

Nomas maksā nav iekļauti komunālie pakalpojumi – ūdensapgāde un kanalizācija, elektroenerģija, atkritumu savākšana, izvešana no apdzīvotām vietām un teritorijām, ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizācija.

Izsoles norises vieta un laiks

2021.gada 19.jūlijā plkst.10:00

Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks

Galgauskas pagasta pārvaldē, Skolas iela 5, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, katru darba dienu no plkst.9.00 - 16.00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv līdz 2021.gada 16. jūlijam plkst.16.00, saskaņojot to pa tālruni 28640505.

Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks

Pieteikumi iesniedzami Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv līdz 2021.gada 16. jūlijam plkst.16:00.

Izsoles noteikumi

Līguma projekts