Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Vecstāmeriena”, kadastra numurs 5088 008 0277, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5088 008 0257 daļa, 0,01 ha platībā, nomas tiesību izsoli, saimnieciskās darbības veikšanai – sporta un aktīvās atpūtas inventāra izvietošanai, bez apbūves tiesībām. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 48 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2021.gada 11.augustā plkst.15:00 Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 2.stāva zālē.

Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, kā arī iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2021.gada 9.augustam, plkst. 16.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Publicējamā informācija_izsoles noteikumi_skice_Vecstāmeriena