Gulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek organizēta nedzīvojamās ēkas, adrese: Brīvības iela 22, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, kadastra apzīmējums 5001 005 0069 001, telpas Nr.3., 4., 5., 6., 7., ar kopējo platību 336 m2, kuras atrodas telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0069 001 003, nomas izsole. Telpu izmantošanas veids – saimnieciskās darbības veikšana (ražošanas procesu nodrošināšanai).

Sīkāka informācija par nomas objektu Gulbenes pilsētas pašvaldībā, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv līdz 2021.gada 9.augustam plkst.16:00.

Izsoles norises laiks un vieta: 2021.gada 11.augustā plkst.1515 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē.

Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2021.gada 9.augustam plkst.16.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Informācija par nomas objektu

Izsoles_noteikumi

Nomas_līguma_projekts

Paziņojums par nedzīvojamo telpu Nr.3., 4., 5., 6., 7., ar adresi: Brīvības iela 22, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401, izsoles rezultātiem

2021.gada 11.augustā Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notika nedzīvojamu telpu Nr.3., 4., 5., 6., 7., kuras atrodas Gulbenes pašvaldības nekustamā īpašuma “Brīvības iela 22”, kadastra Nr.5001 005 0069, sastāvā esošajā ēkā ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0069 001, adrese: Brīvības iela 22, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401, nomas tiesību izsole.

Nomas tiesības par nosacīto nomas maksu 71,08 (septiņdesmit viens euro astoņi centi) (bez PVN) gadā uz 5 gadiem ieguva sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tālavas sidrs”, reģistrācijas Nr.44103088714, juridiskā adrese: Krasta iela 8A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Nomas telpu iznomāšanas mērķis: saimnieciskā darbība (ražošanas procesu nodrošināšanai).