Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lidlauks”, kadastra numurs 5048 004 0355, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5048 004 0355, 5,12 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 12700 EUR, nodrošinājums ir 1270 EUR, izsoles solis noteikts 635 EUR. Izsole notiks 2021.gada 16.septembrī plkst.10.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Par zemes vienību Gulbenes novada pašvaldība 2017.gada 12.janvārī ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.DA/9.p.3/17/6 ar juridisku personu uz laiku līdz 2021.gada 31.oktobrim. Zemes nomas līgums nav reģistrēts Zemesgrāmatā. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 14.septembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi

zemesgraamata_zemes_robezu_situaacijas_apruutinaajumu_plaans