Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Rankas pagastā ar nosaukumu “Mežmalas”, kadastra numurs 5084 011 0046, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5084 011 0046, 2,11 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 4800 EUR, nodrošinājums ir 480 EUR, izsoles solis noteikts 240 EUR. Izsole notiks 2021.gada 16.septembrī plkst.12.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 14.septembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi

zemesgraamata_robezu_situaacijas_apgruutinaajumu_plaans